A
A
A
A+
A++

Organizator

Organizatorem obozu jest STOWARZYSZENIE POLSKA-ŚWIAT

Stowarzyszenie zostało założone w 1998 r.

Jest organizacją społeczną zrzeszającą osoby podejmujące działalność na rzecz:

 • kultury, sztuki i oświaty;

 • sportu i turystyki;

 • zdrowia;

 • rozwoju gospodarczego;

 • kobiet;

 • osób niepełnosprawnych.

Działania Stowarzyszenia to przede wszystkim:

 • podejmowanie czynności mających na celu integrację polskich i zagranicznych instytucji w zakresie wymiany doświadczeń i propagowania osiągnięć, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji o charakterze polonijnym, w tym podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;

 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym w szczególności: wspieranie inicjatyw i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju oświaty, kultury, zdrowia, sportu, turystyki oraz gospodarki regionalnej;

 • prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez tworzenie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych o różnym charakterze, jak również szkół i uczelni wyższych;

 • tworzenie programów szerzących wiedzę i umiejętności zawodowe oraz prowadzenie działalności szkoleniowej w powyższym zakresie, upowszechnianie nowoczesnych form i metod nauczania, wspieranie niepublicznych placówek oświatowych i szkoleniowych, stworzenie funduszu stypendialnego dla młodzieży i studentów;

 • ochrona i promocja zdrowia, w tym upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacji oraz organizowanie wypoczynku;

 • doradztwo w zakresie pozyskiwania grantów, dotacji, preferencyjnych pożyczek i kredytów;

 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych;

 • wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym działalność na rzecz poszerzania wiedzy z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz wspieranie innych działań związanych z bezpieczeństwem publicznym;

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - działalność ta będzie wykonywana nieodpłatnie;

 • działalność charytatywna;

 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym działalność na rzecz młodzieży z obszarów wiejskich;

 • upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;

 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

 • ratownictwo i ochrona ludności;

 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

 • promocja i organizacja wolontariatu.

Obszary działań

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca

 • Działalność charytatywna

 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans

Ochrona zdrowia - Ochrona i promocja zdrowia

 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy

 • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

Pomoc w samozatrudnieniu, wspieranie przedsiębiorczości

 • odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące, Pośrednictwo pracy, organizowanie zatrudnienia, ułatwianie dostępu do ofert pracy

 • odbiorcy: osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,

Doradztwo zawodowe, poradnictwo

 • odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące,

Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji

 • odbiorcy: osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,

Nauka, kultura, ekologia

 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna

 • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Sport, turystyka, wypoczynek

 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

 • Turystyka i krajoznawstwo

 • Wypoczynek dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie współpracuje z MON, a od 11 lat organizuje zawody sportowo-obronne „Sprawni jak kadeci”. W 2012 roku zorganizowaliśmy również konkurs wiedzy "Wojsko Polskie w strukturach NATO" oraz obóz szkoleniowy "Ekspedycja Orląt" z którego skorzystało bezpłatnie 30 najlepszych uczniów klas wojskowych z całej Polski.

Więcej informacji na temat stowarzyszenia na stronie: www.polska-swiat.org.pl

Stowarzyszenie Polska-Świat